Od ostatnich 2 lat w lawinowym tempie wzrasta liczba skarg, pozwów czy też zawiadomień do prokuratury wynikających z tzw. błędów medycznych lub nieudzielenia pomocy przez lekarzy. Jest to zjawisko dość nowe gdyż jeszcze kilka lat temu mało, kto miał świadomość i decydował się na dochodzenie swoich praw w związku tego typu zdarzeniami medycznymi. Obecnie zapanował nowy trend wśród społeczeństwa oraz na rynku usług prawniczych. Coraz większa liczba pacjentów jest świadoma swoich praw. Pacjenci, którzy chcą uzyskać rekompensatę finansową za błąd w leczeniu mogą wystąpić do sądu cywilnego lub złożyć wniosek do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Najczęściej pacjenci zainteresowani uzyskaniem rekompensaty finansowej za błędną diagnozę czy też leczenie występują z roszczeniem o odszkodowanie przed sądem cywilnym. Podczas takiego postępowania pacjent musi określić wysokość roszczenia, ale także wykazać, że jest ono uzasadnione w świetle okoliczności konkretnej sprawy.

Podobne zasady obowiązują pacjentów, którzy żądają ustalenia zdarzenia medycznego przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Dotyczy to zdarzeń medycznych będących następstwem świadczeń zdrowotnych udzielonych w szpitalach, które miały miejsce po 01 stycznia 2012 r. – ustawodawca ograniczyć jednak maksymalną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu jednego zdarzenia medycznego. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta mogą one wynieść nie więcej niż 100 tyś zł a w przypadku śmierci pacjenta nie więcej niż 300 tyś.

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny

Dochodzenie odszkodowania nie wyłącza odpowiedzialności osobistej lekarza, który wadliwie udzielił pacjentowi świadczeń zdrowotnych. Odpowiedzialności lekarza możemy dochodzić przed sądem lekarskim a także w postępowaniu karnym. Dochodzenie praw pacjenta w ten sposób może doprowadzić finalnie do pozbawienia lekarza prawa do wykonywania zawodu i nieszkodzenia innym pacjentom.

Co należy zrobić, jeżeli podejrzewamy popełnienie błędu medycznego?

Niezwykle istotne jest zgromadzenie pełnej dokumentacji prowadzonego leczenia. Dotyczy to zwłaszcza hospitalizacji – pamiętajmy, że karta informacyjna (wypis) nie jest pełną dokumentacją – szpital obowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację naszego pobytu, w szczególności gromadzić wyniki wszystkich badań oraz raporty z zastosowanych procedur medycznych, w tym przeprowadzonych zabiegów.

W powyższym kontekście pamiętajmy, że wgląd w dokumentację medyczną, jak również uzyskanie poświadczonej za zgodność z oryginałem jej pełnej kopii jest naszym prawem, wynikającym z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Placówka służby zdrowia ma, zatem obowiązek wydania nam pełnej dokumentacji.

Jeżeli mamy poważne wątpliwości, co do rzetelności lub zwłaszcza uczciwości personelu medycznego, a błąd medyczny spowodował poważne skutki na naszym zdrowiu, nie wahajmy się zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na naszą szkodę. W postępowaniu karnym możemy skorzystać ze statusy oskarżyciela posiłkowego. Postępowanie karne nawet, jeżeli nie doprowadzi do skazania sprawcy, pozwoli na zabezpieczenie dokumentacji medycznej oraz uzyskanie opinii biegłych, co do zasadności naszych zarzutów.

Bardzo często przydatne jest zasięgnięcie opinii innego specjalisty z danej dziedziny, pracującego w innej placówce medycznej. Jego opinia nie będzie miała waloru opinii biegłego sądowego (nawet, jeżeli osoba ta takim biegłym jest), co znaczy, że przed sądem konieczne będzie powołanie kolejnego biegłego, ale pozwoli nam wstępnie określić, jakie mamy szanse na dowiedzenie naszych racji w sprawie sądowej. Pamiętajmy, że sąd swój wyrok oprze na opinii niezależnego biegłego lekarza powołanego z listy biegłych – opinia ta dla każdego sądu jest kluczowa, jak chodzi o ustalenie czy zawiniony błąd medyczny został popełniony, czy też, że go nie było.

Jak wybrać kancelarię / adwokata do prowadzenia sprawy?

Prowadzenie spraw o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej czy też spraw karnych przeciwko lekarzowi wymaga dużego doświadczenia od pełnomocnika. Sprawy o odszkodowanie z tytułu błędu medycznego są jednymi z bardziej skomplikowanych spraw. Poszukując pełnomocnika na rynku usług prawnych na pewno trafimy na ogłoszenia wielu firm specjalizujących się w pomocy osobom poszkodowanym. Niestety większość firm tego typu na rynku ma złą opinię. Profesjonalne, bezpieczne i uczciwe przeprowadzenie sprawy i to zarówno karnej jak i o odszkodowanie zapewni adwokat, który posiada duże doświadczenie w tego typu sprawach. Dlatego przed wyborem adwokata warto zapoznać się z jego wcześniejszymi dokonaniami chociażby sprawdzając opinie na portalu www.wybierzprawnika.com

Błąd medyczny, odpowiedzialność karna lekarza, wybór adwokata

Komentarze 3 thoughts on “Błąd medyczny, odpowiedzialność karna lekarza, wybór adwokata

  • 30 listopada 2014 z 11:55
    Permalink

    To jeszcze zależy do czego poszukujesz – teraz nawet w karnych powoli robią się specjalizacje. Jedni specjalizują się w wypadkach drogowych inni w posiadaniu i handlem narkotykami a jeszcze inni np w oszustwach i zorganizowanych grupach przestępczych. Warto wybrać człowieka który robi dany rodzaj spraw. Jeśli chodzi o błędy lekarskie to wiem, że dobrze lekarzy we Wrocławiu broni adw. Paweł Borowski i jeszcze jedna kobitka ale teraz nie pamiętam nazwiska. Obserwuje ich działania na co dzień w sądzie i powiem, że ogólnie grono adwokatów do tego typu spraw jest raczej niewielkie.

  • 6 grudnia 2014 z 16:30
    Permalink

    Czy są Państwo w stanie polecić w Warszawie dobrego prawnika specjalistę od błędów medycznych. Chodzi o reprezentację męża lekarza przed sądem – występuje w roli oskarżonego.

Dodaj komentarz