Zapewne wiele osób rozważających złożenie pozwu rozwodowego zastanawia się czy rozwieść się z orzekaniem o winie, czy może lepiej to sobie darować. Postępowanie bez orzekania o winie na pewno skończy się o wiele szybciej oraz będzie mniej bolesne i wstydliwe dla stron postępowania, a ponadto wiele osób nie potrzebuje urzędowego poświadczenia winy współmałżonka za rozkład pożycia małżeńskiego stron. Często jednakże pojawia się pytanie czy brak ustalenia winy współmałżonka w procesie o rozwód nie ograniczy np. możliwości ubiegania się o alimenty na dziecko lub nie wpłynie negatywnie na podział wspólnego majątku?

            Podkreślić należy, iż głównym celem i przedmiotem postępowania rozwodowego jest ustalenie czy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, który uzasadniać będzie orzeczenie rozwodu stron. W postępowaniu rozwodowym sąd zajmuje się zatem głównie sprawami dotyczącymi sfery małżeńskiej i rodzinnej, gdyż to stanowi priorytetowy przedmiot postępowania rozwodowego, wszelkie sprawy dotyczące majątku stron są natomiast traktowane nieco marginalnie i tylko w minimalny stopniu sprawa o rozwód może dotyczyć zgromadzonego majątku i jego podziału. W większości spraw rozwodowych nie dochodzi do zniesienia współwłasności majątkowej małżonków, powstałej w związku z zawartym małżeństwem, gdyż z reguły wymaga to przeprowadzenia wnikliwego, i tym samym długiego, postępowania o podział majątku na który nie ma miejsca w procesie o rozwód. W wyjątkowych jedynie okolicznościach, sąd może wyrazić zgodę i dokona podziału majątku podczas sprawy rozwodowej, jednakże tylko wtedy, gdy podział jest jasny, nie wywołuje sporu między stronami i można go szybko przeprowadzić.

            Orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym jednego z małżonków ma ten skutek, że małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia stron nie będzie mógł w okresie późniejszym, już po orzeczeniu rozwodu, ubiegać się o alimenty od byłego współmałżonka. Natomiast małżonek nie winny, może w takiej sytuacji żądać stosownych alimentów, jeżeli wykaże, że rozwód spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Całkowite zrezygnowanie z orzekania o winie w wyroku rozwodowym powoduje z kolei, że każdy z małżonków, który w okresie pięciu lat od chwili rozwiązania małżeństwa popadnie w niedostatek, czyli znajdzie się w sytuacji, kiedy bez własnej winy nie będzie zdolny do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych, może wystąpić z żądaniem alimentacyjnym względem byłego małżonka. Orzeczenie winy w wyroku rozwodowym może zatem odnieść skutek w sferze majątkowej rozwiedzionych małżonków, ale tylko we wskazanym zakresie, czyli może spowodować, że między byłymi małżonkami, po spełnieniu również innych przesłanek, uaktualni się obowiązek alimentacyjny. Podkreślić należy, iż orzeczenie winy w wyroku rozwodowym ma jedynie wpływ na obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami, nigdy natomiast nie będzie oddziaływał i nie będzie kształtował alimentów przekazywanych na utrzymanie małoletniego dziecka oraz nie znajdzie odzwierciedlenia w postępowaniu o podział wspólnego majątku małżonków.

            Zasadą jest, że jeżeli nie dojdzie do podziału majątku w wyroku rozwodowym, byli małżonkowie mogą skierować w tym przedmiocie wniosek do właściwego sądu, który wyda postanowienie dotyczące podziału ich majątku wspólnego. W sprawie o podział majątku sąd jest zobowiązany ustalić co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaką wartość przedstawiają poszczególne składniki majątku oraz jakie nakłady strony czyniły z majątku osobistego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątki osobiste. Podział majątku wspólnego oczywiście nie musi być „po równo” dla każdego z małżonków, gdyż każda ze stron może złożyć wniosek w którym żądać będzie nierównego ustalenia udziałów małżonków w majątku wspólnym i wówczas sąd jest zobowiązany taki wniosek rozważyć i zdecydować czy zasługuje on na uwzględnienie. Rozpatrując wniosek o nierówny podział majątku wspólnego, sąd powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania ich wspólnego majątku, a więc np.: jakie małżonkowie osiągali dochody w trakcie trwania małżeństwa. Fakt, iż postępowanie o podział majątku wspólnego toczy się już po prawomocnym orzeczeniu rozwodu nie powoduje, że strona, która żąda ustalenia nierównego udziału małżonków w majątku, może w toku postępowania o podział majątku powoływać się na okoliczności z procesu rozwodowego, a przede wszystkim na orzeczoną winę w rozkładzie pożycia małżonka, gdyż te okoliczności są dla podziału majątku zazwyczaj irrelewantne. Wewnętrzne poczucie pokrzywdzenia małżonka, który nie został uznany za winnego rozwodu, nie powoduje automatycznego pogorszenia sytuacji małżonka winnego rozkładu pożycia w postępowaniu o podział majątku, gdyż żadne przepisy nie statuują takiego „przełożenia” wyroku wydanego w procesie rozwodowym na postępowanie o podział majątku wspólnego. Jeśli zatem rozważania na temat rozwodu z orzekaniem bądź bez orzekania o winie odbywają się tylko w kontekście zdobycia ewentualnych argumentów i lepszej pozycji w późniejszym postępowaniu o podział majątku to, co do zasady, można kwestię winy w procesie rozwodowym pominąć, gdyż jest to niepotrzebny trud. Oczywiście każda reguła ma swoje wyjątki i nie inaczej jest i tutaj, gdyż jeżeli małżonek zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia stron z powodu prowadzenia np.: hulaszczego trybu życia, wówczas sąd przy podziale majątku wspólnego może ten fakt uwzględnić i orzec o nierównym jego podziale. Wina orzeczona w wyroku rozwodowym może zatem wpłynąć na podział majątku wspólnego, gdy była orzeczona z powodów mających wpływ na majątek wspólny małżonków.

Poszukujesz sprawdzonego adwokata do przeprowadzenia rozwodu, podziału majątku, alimentów. Jesteś zainteresowany dobrym radcą prawnym z Warszawy, Wrocławia, Krakowa lub Katowic – sprawdź opinie o prawnikach na poratlu www.wybierzprawnika.com i wybierz najlepszego prawnika w Twojej okolicy.

Czy orzeczenie winy w sprawie o rozwód ma wpływ na podział majątku?

Dodaj komentarz