Żeby wygrać z bankiem w przypadku zawarcia umowy kredytowej we frankach szwajcarskich, przede wszystkim należy uzbroić się w cierpliwość, zaś podejmowane względem banku działania powinny odbywać się w określonej kolejności, po to by poznać stanowisko banku przed zastosowaniem bardziej radykalnych środków oraz by pozbawić bank ewentualnych argumentów na późniejszym etapie sporu.

Dlatego jeśli już decydujemy się na potyczkę z bankiem i postanawiamy zawalczyć o nienależnie pobrane przez bank środki pieniężne, nie zaczynamy walki od złożenia powództwa, gdyż wówczas musimy już dysponować silnymi argumentami i dowodami, a ponadto konieczne będzie uiszczenie opłaty od pozwu, co generuje dodatkowe koszty, lecz w pierwszej kolejności składamy do banku, z którym umowa została zawarta, reklamację, a właściwie to nie jedną, lecz trzy reklamacje- reklamację dotyczącą podstawy prawnej udzielonego kredytu, reklamację dotyczącą indeksacji bądź denominacji (w zależności od tego jak umowa została skonstruowana) oraz reklamację dotyczącą spreadu.

Po co jednak składać reklamacje i tracić czas, jeśli bank i tak uzna je za bezzasadne? Otóż, złożenie reklamacji pozwoli poznać stanowisko banku odnośnie wysuwanego roszczenia i zawartej umowy, a jeśli bank nie odpowie na reklamację w przewidzianym ustawą terminie, wówczas już na początku zyskujemy silny argument, gdyż wtedy uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona z wolą klienta.

W każdej reklamacji wskazać oczywiście należy dane osobowe kredytobiorcy, a więc jego imię i nazwisko oraz adres, a także dane adresata, czyli banku z którym umowa kredytowa została zawarta. Niezbędnym jest również, aby reklamacja zawierała oznaczenie umowy kredytu od którego jest wnoszona, w treści reklamacji powołać więc należy datę zawarcia umowy oraz jej numer, treść każdej reklamacji zależna z kolei jest od tego czego ona dotyczy.

W przypadku reklamacji dotyczącej podstawy prawnej udzielonego kredytu, jak sama nazwa wskazuje, należy zakwestionować podstawę prawną zawartej umowy kredytu, a jeżeli bank uważa, że umowa została zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami, wówczas należy bank zapytać o podstawę prawną umożliwiającą zawarcie takiej umowy. Poniżej prezentujemy wzór reklamacji dotyczącej podstawy prawnej udzielonego kredytu.

Wzór:

…………………………………………………………….

(imię, nazwisko, adres kredytobiorcy) (data i miejscowość)

……………………………

(nazwa i adres banku z którym została zawarta umowa kredytu)

Reklamacja dotycząca podstawy prawnej udzielonego kredytu

W związku z zawarciem przeze mnie z Bankiem …………………. (pełna nazwa banku) umowy o kredyt …………………… (wpisujemy o jaki kredyt chodzi, a więc indeksowany do franka szwajcarskiego, denominowany czy waloryzowany) w dniu ………… (data zawarcia umowy) o numerze …………….. (numer umowy), wskazuję, iż na dzień zawarcia powołanej umowy obowiązujące przepisy nie przewidywały możliwości zawarcia umowy kredytowej o w/w konstrukcji, w szczególności przepisy ustawy Prawo bankowe, brak zatem było podstawy prawnej do zawarcia przedmiotowej umowy. Z uwagi więc na powyższe, wnoszę o przedstawienie przez Bank skorygowanego harmonogramu spłaty mojego kredytu z uwzględnieniem nieważności tej części Umowy, która rzekomo uprawnia Bank do wyrażania mojego długu wobec Banku w walucie CHF oraz do wyrażania rat kredytu w walucie CHF, z kolei Bank wzywam do zwrotu nadpłaty na saldzie mojego kredytu, którą stanowi różnica między ratami dotychczas przeze mnie wpłaconymi, a ratami należnymi z tytułu udzielenia mi przez Bank kredytu w walucie PLN na kwotę …………… zł (należy wpisać kwotę kredytu) zawartą w …………. (należy wpisać odpowiedni paragraf) Umowy, udzielonego na ……… miesięcznych rat z oprocentowaniem wg ………. (należy wpisać odpowiedni paragraf) Umowy. (UWAGA: w przypadku kredytu denominowanego niekoniecznie wystąpi nadpłata, gdyż z reguły cała umowa jest nieważna, wówczas następuje więc wzajemny zwrot świadczeń)

Jeżeli jednak w ocenie Banku na dzień zawarcia w/w umowy istniała podstawa prawna do jej zawarcia, to w odpowiedzi na niniejszą reklamację proszę o jej wskazanie, poprzez wyszczególnienie aktów prawnych stanowiących jej podstawę, wraz z powołaniem odpowiednich przepisów, w brzmieniu z dnia zawarcia umowy, tj. z dnia ……….. (dzień zawarcia umowy), z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zawarta umowa kredytowa była zgodna i możliwa do zawarcia na gruncie obowiązujących przepisów.

Z poważaniem,

…………………..

(podpis kredytobiorcy)

Jak napisać reklamację do banku w sprawie o kredyt we frankach?

Komentarze 2 thoughts on “Jak napisać reklamację do banku w sprawie o kredyt we frankach?

Dodaj komentarz