Podjęcie decyzji o rozwodzie to moment, który kończy pewien etap w naszym życiu. Jest to moment, który pociąga za sobą wiele zmian, całkowicie zmienia nasze plany życiowe oraz pociąga za sobą konsekwencje, które sprawiają, że drogi z naszym małżonkiem zaczynają się rozchodzić. Są jednak kwestie, które nadal będą nas wiązać z byłym partnerem. Głównie chodzi o kwestie finansowe – wspólne mieszkanie, samochód, działka budowlana czy też wspólny kredyt. Im większy majątek wspólny tym bardziej skomplikowane bywają sprawy związane z jego podziałem po rozwodzie. W tym wpisie postaramy się wyjaśnić najbardziej skomplikowane kwestie związane z podziałem majątku oraz z wyborem pełnomocnika, który będzie nas w tym wspierał.

Zacznijmy od początku. Samo zawarcie związku małżeńskiego wywołuje w naszym życiu bardzo ważne skutki w sferze majątkowej. Podczas zawrcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Ten układ powstaje w dniu zawarcia małżeństwa z mocy prawa o ile małżonkowie nie zawarli intercyzy.

Patrząc na to z perspektywy małżonków, jeśli posiadają oni majątek można wyodrębnić

 • Majątek osobisty męża
 • Majątek osobisty żony
 • Wspólny majątek małżonków

Po zawarciu małżeństwa każdy z małżonków zachowuje wyłączne prawo do dysponowania rzeczami oraz prawami majątkowymi, które nabył przed zawarciem małżeństwa, ale także nabywa określone uprawnienia do praw majątkowych oraz rzeczy wspólnych współmałżonka z wyjątkiem możliwości dysponowania majątkiem osobistym współmałżonka.

Wspólny majątek małżonków powstaje od dnia zawarcia związku małżeńskiego. Wszystko, co mąż oraz żona nabędą od momentu ślubu jest ich własnością wspólną – dzieje się tak cały czas aż do momentu ustanowienia rozdzielności majątkowej na skutek specjalnej umowy małżeńskiej lub też w wyniku uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Należy, zatem pamiętać, że praktycznie wszystko, co zostanie zakupione przez jednego małżonka stanowi także własność drugiego.

Taki stan trwa aż do ostatecznego rozwiązania małżeństwa przez wyrok sądu – wówczas współwłasność przestaje istnieć. Pamiętać jednak musimy, że dopiero wyrok powoduje takie skutki – podczas trwania postępowania rozwodowego przedmioty nabywane przez małżonków nadal zaliczają się do majątku wspólnego

Co wchodzi w skład majątku wspólnego a co w skład majątku osobistego?

W skład majątku wspólnego po zawarciu małżeństwa wchodzi:

 • Wynagrodzenie za pracę oraz inne dochody zarobkowe małżonków

Jest to podstawowy składnik majątku wspólnego. Warto podkreślić, że w skład majątku wspólnego wchodzą wszystkie składniki wynagrodzenia także premie, świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy, zasiłki wychowawcze, premie, diety, świadczenia z funduszu socjalnego i mieszkalnego, nagrody itp.

 • Dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego z małżonków

Warto pamiętać, że nawet dochody osiągane z majątku osobistego jednego z małżonków wchodzą w skład wspólności majątkowej. W przypadku, gdy jeden małżonek posiada mieszkanie, które zakupił przed ślubem dochody osiągane z wynajmu praz czynszu będą wchodziły w skład majątku wspólnego. Identyczna sytuacja jest w przypadku dochodów z udziałów w spółce kapitałowej, akcji, tantiemów z majątkowych praw autorskich.

 • Środki zgromadzone podczas trwania związku małżeńskiego w OFE – warto pamiętać, aby wspomnieć o tych środkach wykazując w pozwie składniki majątku wspólnego.
 • Dochody z kapitału – czyli wszelkie odsetki z lokat bankowych
 • Prawo własności nabyte w skutek zasiedzenia, – czyli do majątku wspólnego wchodzą wszelkie prawa własności nabyte w skutek zasiedzenia, ale jeśli termin zasiedzenia upłynął w trakcje trwania małżeństwa, nawet, jeśli przesłanki zasiedzenia spełnił tylko jeden z małżonków.

Majątek osobisty małżonka to:

Majątek osobisty to część majątku małżonka, do którego drugi małżonek nie ma żadnych praw, nie podlega on także podziałowi po ustaniu małżeństwa. Do majątku osobistego zaliczamy głównie przedmioty, ale także prawa, które zostały nabyte przed ślubem. Wszystko, co małżonek zarobił, zaoszczędził, dostał stanowi majątek odrębny małżonka. Małżeństwo nie ma żadnego wpływu na majątek osobisty. Ponadto w skład majątku osobistego zaliczamy

 • Rzeczy użytku osobistego jak odzież, telefon komórkowy, okulary itp. – nie podlegają one podziałowi po rozwodzie – niekiedy jednak przedmioty osobistego użytku ze względu na wyjątkowo wysoką wartość podlegają podziałowi w postępowaniu o podział majątku.
 • Przedmioty służące do uprawiania hobby – podobnie jak w przypadku podanym, powyżej jeśli przedmioty stanowią wysoką wartość mogę zostać zaliczone do majątku wspólnego małżonków
 • Darowizny – przeważnie wchodzą one w skład majątku odrębnego chyba, że darczyńca zastrzeże, iż przedmiot umowy darowizny ma wejść w skład majątku wspólnego
 • Spadki – wchodzą w skład majątku odrębnego małżonka
 • Dom postawiony na działce należącej do jednego z małżonków – jest własnością małżonka, do którego należy działka nawet, jeśli został postawiony ze środków wspólnych
 • Wkład do spółki cywilnej wniesiony przez jednego małżonka stanowi jego majątek odrębny, nawet, jeśli pochodził ze środków należących do majątku wspólnego, ale jeśli był finansowany z majątku wspólnego to będzie rozliczany w postępowaniu działowym, jako nakład na majątek osobisty.
 • Ponadto w skład majątku osobistego wchodzi – odszkodowanie za szkody na osobie, zadośćuczynienie za doznane krzywdy, alimenty, przedmioty nabyte za środki pochodzące z majątku osobistego ( np. auto kupione za pieniądze ze spadku będzie własnością tylko tego małżonka, który otrzymał spadek)

Postępowanie o podział majątku wspólnego jest postępowaniem trudnym oraz skomplikowanym – są pewne aspekty, które wyjątkowo często sprawiają problem. Oczywiście jak można się spodziewać największy problem pojawia się przy składnikach majątku prezentujących wyjątkowo wysoką wartość materialną

Do kogo należy mieszkanie nabyte podczas trwania małżeństwa? Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Co do zasady w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta w trakcie trwania związku małżeńskiego a małżonkowie pozostają w ustroju wspólności majątkowej to wchodzi ona w skład majątku wspólnego? Konieczna jednak jest zawsze analiza konkretnego przypadku. Wiąże się to z tym, że istnieje wiele sposobów nabycia nieruchomości oraz praw do mieszkania. Dla przykładu można wymienić, że małżonkowie mogą posiadać mieszkanie, które stanowi ich odrębną własność, ale może też należeć do zasobu komunalnego gminy lub też może im przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Co więcej środki na zakup mieszkania, remont itp. mogą pochodzić z różnych źródeł, co zwykle bardzo komplikuje sytuacje?

Podczas analizy każdego konkretnego przypadku musimy wziąć pod uwagę, kiedy zostało nabyte mieszkanie, z jakich środków został sfinansowany zakup, ale także remont czy wykończenie. Ma to kluczowe znaczenie i dlatego gdy chcemy dochodzić naszych praw musimy przedstawić jak najwięcej dokumentów świadczących na naszą korzyść np.: akt notarialny, wpis z księgi wieczystej, umowę przedwstępną, potwierdzenie przelewu środków na konto dewelopera lub osoby, od której została kupiona nieruchomość, umowę kredytu, dowody na to, z czego zostały pozyskane środki na zakup nieruchomości.

Podział majątku

Podziału majątku możemy dokonać w momencie, gdy między małżonkami przestanie istnieć ustrój wspólności majątkowej. Dzieje się to w przypadku orzeczenia rozwodu, separacji ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie umowy między małżonkami, na podstawie orzeczenia sądu np. w przypadku ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków. Nie ma konkretnej daty, kiedy należy wszcząć postępowanie o podział majtku tak, więc małżonkowie mogą wnosić o podział w dowolnym momencie po uprawomocnieniu się orzeczenia, które znosi ustrój wspólności majątkowej. Warto jednak postępowanie to przeprowadzić możliwie szybko gdyż odkładanie tego w czasie może tylko skomplikować już i tak długotrwałe i trudne postępowanie. Samo postępowanie jest postępowaniem nieprocesowym, które jest rozpatrywane przez Sąd Rejonowy. W postępowaniach o podział majątku nie ma pozwu i pozwanego. Postępowanie wszczyna się na wniosek. Wniosek ten składa się do sądu rejonowego, w którym znajduje się wydział rodzinny i opiekuńczy właściwy dla miejsca położenia majątku. Jeśli majątek położony jest w więcej niż jednym okręgu wybór sądu należy do wnioskodawcy – standardowo przyjmuje się, że sądem właściwym jest ten, w którym znajduje się większa cześć majątku – ma tu znaczenie wartość poszczególnych składników.

We wniosku powinniśmy określić, w jaki sposób ma przebiegać podział majątku. Postępowanie o podział majątku jest nad wyraz skomplikowane, dlatego zalecamy skorzystanie z usług dobrego adwokata, ewentualnie radcy prawnego, który specjalizuje się w postępowaniach o podział majątku. My sami jednak musimy zgromadzić niezbędną dokumentację. Konieczne jest wyliczenie składników majątku wspólnego oraz określenie, kto powinien który z nich dostać po dokonaniu podziału. Do wniosku musimy dołączyć wszelkiego rodzaju akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, kopie dowodów rejestracyjnych samochodów oraz kart pojazdu. Musimy także samodzielnie oszacować wartość składników majątku.

Podczas postępowania sądowego dochodzi do rozstrzygnięcia wszelkich kwestii majątkowych między małżonkami. Sąd nie tylko określi, co, do kogo należy, ale także będzie orzekał w materii związanej ze spłatą długów czy kredytu. Sąd podczas podstępowania określa wartość majątku oraz ustala udziały małżonków, ustalenie tych udziałów może być nierówne. Postępowanie o podział majątku może być długotrwałe oraz bardzo trudne. Wszystko zależy od tego jak sami byli już małżonkowie nie będą chcieli dojść ze sobą dobrowolnie do porozumienia. Najczęstszym przypadkiem jest rozbieżna wycena składników majątków. Gdy taka sytuacja zaistnieje Sąd powoła biegłego, co przeciągnie postępowanie oraz wygeneruje dodatkowe koszty, które i tak w tego typu postępowaniach są duże.

Podczas dzielenia majątku istnieje domniemania równych udziałów małżonków w majątku wspólnym. Oznacza to, że każdy powinien otrzymać tyle samo, bez względu na to, w jakim stopniu przyczynił się do powstania majątku. Nie ma znaczenia to, że jeden z małżonków zarabiał znacznie więcej niż drugi a nawet to, że np. żona nigdy nie pracowała gdyż zajmowała się domem oraz wychowaniem dzieci. Kwestie związane z podziałem majątku są zasadniczo niezwiązane z kwestiami rozwodu czy separacji tak, więc na nierówny podział majątku nie wpływa to, że sąd w postępowaniu rozwodowym orzekł winę jednego z małżonków. Ważnym aspektem podczas podziału majątku jest, że nie można zgłosić nierównych udziałów tylko, co do jednego składnika majątku – zawsze odnosi się do całości majątku.

Wszystko to jednak nie świadczy o tym, że nie można dokonać nierównego podziału majątku – w przypadku, gdy jeden z małżonków uzna, że równy podział nie jest sprawiedliwy może wnosić przed sądem, aby ten ustalił nierówne udziały w majątku wspólnym. W szczególności można się tego domagać, jeśli jeden z partnerów był np. hazardzistą i przegrywał znaczne kwoty pieniędzy, alkoholikiem, który zaniedbywał rodzinę lub też pomimo tego, że mógł podjąć pracę zarobkową nie pracował i zdawał się na utrzymanie małżonka. Warto pamiętać, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, musi zostać poparty dowodami a także przedstawiony w odpowiednim świetle przez naszego pełnomocnika.

W polskim prawie jest także możliwość rozliczania w trakcie postępowania o podział majątku – wydatków oraz nakładów poczynionych z majątków osobistych na rzecz majątku wspólnego. Nakłady są to koszty poczynione np. na naprawę czy remont domu, który jest już w posiadaniu małżonków, a wydatek to koszt związany z nabyciem nowego prawa lub przedmiotu. Rozliczeniu podlegają wydatki i nakłady, które zwiększają wartość majątku osobistego a nie te, które służą zaspokojeniu zwykłych potrzeb rodziny – tak, więc konieczność remontu dachu ze względu na jego przeciekanie nie będzie rozliczane.

Sam podział majątku odbywa się z uwzględnieniem wartości majątku wspólnego stosownie do wielkości udziałów każdego z małżonków. Dzielony jest całego majątek. Majątek może zostać podzielony poprze podział fizyczny, – czyli przydzielenie poszczególnych składników majątku stosownie do przysługującemu małżonkowi wielkości udziału. Jeśli nie da się tego zrobić w sposób fizyczny – jeden małżonek dokonuje spłaty drugiego. Najczęściej mieszkanie lub dom zostanie z małżonkiem, na którym spoczywać będzie obowiązek wychowania dzieci, co wiąże się z obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz drugiego małżonka w wysokości wartości jego części majątku. Podział może odbyć się także poprzez sprzedaż przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego oraz podzielenie kwoty uzyskanej po sprzedaży.

Wybór adwokata do podziału majątku

W przypadku wyboru adwokata / radcy prawnego do podziału majątku powinniśmy dokonać bardzo przemyślanego wyboru. Jak już wyżej wspomnieliśmy postępowanie o podział majątku jest nad wyraz skomplikowane oraz trudne i jego wynik potrafi w znacznej mierze zależeć od umiejętności oraz doświadczenia prawnika, który reprezentuje nas w sprawie? Spraw rozwodowych oraz o podział majątku jest bardzo wiele, dlatego też na rynku powstało wiele kancelarii, które specjalizują się tylko i wyłącznie w takich sprawach. Należy poszukać właśnie takiej kancelarii, choć wynagrodzenia, jakich będą oczekiwali tacy adwokaci z pewnością będą wyższe. Odnośnie kosztów i cen za prowadzenie podziału majątku rozpiętość na rynku jest ogromna – nie mniej jednak po raz kolejny przypominamy, że rozwód oraz sprawa podziału majątku to nie jest szczególnie dobry moment, aby czynienie oszczędności. Sprawy o podział majątku nie są sprawami sztampowymi – pojawia się w nich wiele różnych zmiennych, które każdą sprawę czynią jedyną w swoim rodzaju. Doświadczony prawnik, który reprezentuje nas przed Sądem to niebywały atut, który może przyczynić się w znacznym stopniu do naszej wygranej. Doświadczonych prawników z całej Polski oraz opinie na temat ich pracy znajdziesz na portalu www.wybierzprawnika.com

Podział majątku podczas postepowania rozwodowego

Jest możliwe, ale praktycznie jedynie w przypadku, gdy między stronami nie ma sporu, co do składu oraz sposobu podziału majątku. Jest to wygodne rozwiązanie gdyż pozwala szybko oraz tanio rozstać się z partnerem. Aby podzielić majątek w postępowaniu rozwodowym należy w pozwie o rozwód bądź w trakcie postepowania rozwodowego w piśmie procesowym przedstawić zgodny wniosek a w nim projekt podziału majątku. Może być to projekt podziału tylko najbardziej wartościowych części majtku gdyż małżonkowie nie muszą dzielić wszystkiego. Teoretycznie podział majątku w postępowaniu rozwodowym odbywa się na tych samych zasadach, co w odrębnym postepowaniu nie mniej jednak pamiętajmy, że Sąd nie będzie rozstrzygał o podziale majątku, jeśli doprowadzi to do nadmiernego przedłużenia postepowania.

Umowny podział majątku

Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku poprzez zawarcie umowy. Forma takiej umowy jest dowolna. Najlepiej jednak zawrzeć taką umowę w formie aktu notarialnego ( taka konieczność istnieje w przypadku, gdy w skład majątku wchodzi jakaś nieruchomość). Treść porozumienia zawartego w umowie może być dowolnie kształtowana, ale należy pamiętać, że nierówny podział udziałów w majątku niekiedy może zostać uznane za nieważne. Nie ma w polskim orzecznictwie jednolitej linii mówiącej, w jakim przypadku taki podział jest nieważny. Wiadomo jednak, że umowa nie może być sprzeczna z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Dlatego jeśli taka umowa w sposób jaskrawy krzywdzi jednego z partnerów będzie ona nieważna.

Przeczytaj także ciekawe wpisy na forum

JAK WYBRAĆ DOBREGO ADWOKATA / RADCĘ PRAWNEGO

 

Podział majątku. Jak dobrze podzielić majątek po rozwodzie

Komentarzy do 8 thoughts on “Podział majątku. Jak dobrze podzielić majątek po rozwodzie

 • 27 listopada 2014 z 17:11
  Permalink

  Pytanie do Was – wynająłem adwokatkę do podziału majątku – miało być pięknie i gładko tak mówiła. Byliśmy na spotkaniu z prawnikiem mojej żony i już widzę, że kobieta sobie nie radzi – jak to teraz jest ze zmianą adwokata? Najpierw jej muszę powiedzieć i dopiero szukać czy mogę iść np do adwokata o którego polecacie i dopiero wtedy jej mówie. Jak jest z platnością? Czy musi mi oddać $ jak jeszcze nie za wiele zrobiła?

 • 28 listopada 2014 z 13:30
  Permalink

  Żaden dobry prawnik nie podejmie się sprawy do czasu gdy nie wypowiesz pełnomocnictwa poprzedniemu adwokatowi. Po czym poznajesz, że sobie nie radzi? Raczej bym nie liczył na zwrot wynagrodzenia ale wszystko zależy jaką umowę podpisałeś z adwokatem i czy w ogóle podpisałeś?

 • 1 grudnia 2014 z 16:58
  Permalink

  Dziękuję za linka, sprawa rozwiązana – udało się odzyskać 50% wynagrodzenia. Wolałem nie ryzykować bo zależy mi na nierównym podziale więc zapowiada się wojna na całego :(

 • 5 października 2015 z 06:25
  Permalink

  hej, mam podobny problem – chcę podzielić majątek nie równo ponieważ przez całe małżeństwo (12 lat) tylko ja pracowałem a żona siedziała w domu i w galeriach handlowych. Teraz mi powiedziała, że rozwód ok ale chce połowę majątku. Tomasz GGG widzę, że trochę czasu minęło – masz już jakieś doświadczenie? Do jakiego adwokata ostatecznie dałeś sprawę i czy jesteś zadowolony. Bardzo pilnie potrzebuje tych informacji – chcę zlecić sprawę aby ruszyć już ten temat ale wcześniej też muszę się skonsultować czy mam szanse na takie nierówne udziały bo w internecie różnie piszą

 • 8 października 2015 z 18:26
  Permalink

  Witam jestem w trakcie rozwodu moja Exx chce odemnie 150 tys € .
  Posiadam dwa mieszkania i dom ,pierwsze mieszkanie kupiłem za pieniądze zarobione przed małżeństwem drugie po 3 latach jego trwania 2011 kupiłem dom na kutry wziąłemkredyt 240 tys € wartość nieruchomosci po remoncie 400 tys € .chcialem zaznaczyć ze remont przeprowadziła moja firma . Nieruchomosci zakupione są w austri ,w chipotece istnieje tylko moje nazwisko, nawet kredyt jest wzięty tylko na mnie. Moja exx zajmowała sie wychowaniem dzieci i nie pomagała mi przy firmie . Adwokat Exx uważa ze wszystko na pół ja sie z tym nie zgadzam , ponieważ teraz nie posiadam odlozonych pieniędzy musiałbym dobrać kredyt ,i spłacać go przez następne 25 lat. Od października nie mieszkam w domu ale ponoszę jego koszty 1600 € miesięcznie .

  • 9 października 2015 z 08:27
   Permalink

   Jeśli wykażesz że pieniądze na zakup pierwszego mieszkania zgromadziłeś przed ślubem, to nie wejdzie ono w skład majątku do podziału.
   A dlaczego kredyt wziąłeś tylko na siebie a nie na was oboje?
   Mógłbyś teraz zostawić jej dom z kredytem, dla siebie zatrzymać oba mieszkania i życzyć szczęścia na nowej drodze życia.

Dodaj komentarz