Można powiedzieć, że ile zawartych małżeństw to tyle różnych historii, które niestety nie rzadko kończą się procesem rozwodowym. Obecnie obowiązujące uregulowania dotyczące rozwiązania małżeństwa nie wskazują bezwzględnych przyczyn, których zaistnienie będzie uzasadniało orzeczenie rozwodu, istotne jest tylko, aby między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, gdyż tylko na tej podstawie orzeczenie rozwodu będzie możliwe. W procesie rozwodowym sąd będzie musiał zatem ustalić czy między stronami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego, a więc pod rozwagę sądu poddane zostaną przyczyny stanowiące podstawę takiej decyzji, zatem paradoksalnie, ocenione zostaną przyczyny wystąpienia o rozwód, choć one same nie uzasadniają orzeczenia rozwodu, gdy między stronami nie doszło do trwałego rozkładu pożycia. Prawidłowa ocena przyczyn rozwodu pozwoli na ustalenie czy między stronami rozkład pożycia rzeczywiście nastąpił oraz czy ma on charakter trwały i zupełny, a zatem czy orzeczenie rozwodu jest w ogóle uzasadnione.

W praktyce najczęściej występującą przyczyną uzasadniającą rozwód, która bez wątpienia prowadzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron, jest zdrada małżeńska. Wskazana przyczyna rozkładu pożycia jest bez wątpienia najboleśniejszym doświadczeniem dla zdradzanego małżonka, dlatego orzecznictwo sądowe w zakresie tej przesłanki jest dość restrykcyjne. Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą, zdrada może stanowić podstawę orzeczenia rozwodu, bez względu na czas kiedy ją popełniono, jeśli oczywiście stanowiła choćby jedną z podstaw rozkładu pożycia pomiędzy stronami. Aby orzec rozwód z powodu zdrady nie musi trwać ona określony czas, gdyż przyjmuje się, że nawet jednorazowa zdrada stanowi wystarczającą przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego. Ponadto, małżonek dopuszczający się zdrady jest z reguły winny rozkładu pożycia stron.

Kolejną okolicznością mogącą doprowadzić do rozpadu małżeństwa i w konsekwencji do rozwodu jest naruszenie wierności małżeńskiej nie tylko poprzez zdradę fizyczną, ale również związanie się węzłem uczuciowym małżonka z inną osobą. W orzecznictwie sądowy wskazuje się, iż do rozpadu małżeństwa mogą doprowadzić także wszelkie zachowania małżonka wobec osoby trzeciej odmiennej płci, które mogą stwarzać pozory zdrady fizycznej lub w inny sposób wykraczające poza przyjęte granice. W takich sytuacjach drugi małżonek może odczytywać zachowanie partnera jako zerwanie więzi uczuciowej i moralnej, która dotychczas łączyła małżonków, co bezwątpienia może stanowić przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego stron.

Do przyczyn uzasadniających orzeczenie rozwodu zaliczyć należy także stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec małżonka. Pobicie małżonka przez drugiego małżonka, zniewagi słowne kierowane pod adresem drugiego małżonka, jak również zachowanie nacechowane agresją oraz nagminne upijanie się wymagające izolacji w izbach wytrzeźwień, stanowią ciężkie naruszenie obowiązków małżeńskich, a w konsekwencji mogą stanowić podstawę do uzyskania rozwodu z winy małżonka, który dopuszcza się wskazanych powyżej czynności. Również kierowanie gróźb pod adresem drugiego małżonka może stanowić podstawę rozkłady pożycia małżeńskiego wówczas, gdy owe groźby świadczą o wrogim nastawieniu małżonka oraz o zaniku więzi uczuciowej pomiędzy stronami. Wskazane zachowanie małżonka może bowiem doprowadzić do powstania u drugiego małżonka uczucia rozżalenia, niechęci, utraty zaufania i uczucia do partnera. W orzecznictwie wskazuje się również, iż do rozkładu pożycia może dojść na skutek poniżania godności kobiety i żony, której małżonek najpierw odmawiał równego z sobą poziomu życia z powodu niewykonywania przez nią pracy zarobkowej, a następnie szykanował ją, gdy ową pracę podjęła.

Do rzadziej występujących w praktyce przyczyn rozkładu pożycia małżonków, które jednak również się zdarzają, zaliczyć należy niepoprawne relacje z rodziną współmałżonka. Przyjmuje się bowiem, że niewłaściwe zachowanie się jednego z małżonków wobec matki drugiego małżonka, przejawiające się w znieważaniu jej oraz biciu, a także w nastawaniu na jej życie, może stanowić przyczynę rozkładu pożycia stron. Również złe obchodzenie się przez współmałżonka z dziećmi drugiego małżonka może zostać uznane za okoliczność uzasadniającą rozpad małżeństwa.

Przyczynę rozwodu stanowić może także notoryczne zaniedbywanie dzieci przez małżonka, połączone z bezczynnym trybem życia. Małżonek, który bez powodu nie podejmuje pracy, pomimo iż jest do niej zdolny, lub który wykonuje pracę w sposób jedynie okazjonalny, może stać się winnym rozkładu pożycia między stronami, istotne jednak jest, aby drugi małżonek wskazał małżonkowi niepracującemu na niewłaściwość jego zachowania i aby zażądał jego zmiany.

W literaturze podkreśla się, iż małżeństwo jest przede wszystkim wspólnotą ideową, która nie może istnieć i prawidłowo się rozwijać przy zasadniczo różnych poglądach małżonków na podstawowe zagadnienia polityczne i społeczne. W toku pożycia małżeńskiego małżonkowie winni przezwyciężać owe różnice, dążąc do wypracowania wspólnego stanowiska, jednakże, gdy owe różnice są nie do pogodzenia pomiędzy małżonkami, mogą się one stać przyczyną rozkłady pożycia.

Do przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego zaliczyć można także znaczną różnicę wieku pomiędzy małżonkami, która w sposób rażący odbiega od przyjętych w danym społeczeństwie norm obyczajowych. W takim przypadku uznaje się, że każdy z małżonków postąpił lekkomyślnie zawierając związek małżeński pomimo znacznej różnicy wieku i że takie pożycie małżeńskie od początku posiadało zarodki przyszłego rozkładu.

Orzeczenie rozwodu będzie również możliwe, gdy jeden z małżonków boryka się z chorobą psychiczną bądź bezpłodnością. Oczywiście w przypadku tych przyczyn rozkładu małżeństwa ciężko mówić o zawinieniu czy celowym działaniu jednego z małżonka, nie wyklucza to jednakże możliwości orzeczenia rozwodu. W przypadku choroby psychicznej utrzymanie więzi duchowej pomiędzy małżonkami jest praktycznie niemożliwe i taki związek sprowadza się jedynie do dostarczenia pomocy i opieki materialnej choremu małżonkowi, zatem orzeczenia rozwodu może znaleźć usprawiedliwienie w odczuciu moralnym. Natomiast posiadanie dzieci jest jednym z celów związku małżeńskiego, więc jeżeli małżonkowie nie mogą posiadać potomstwa i doprowadziło to do rozpadu ich pożycia, orzeczenie rozwodu z tej przyczyny będzie jak najbardziej uzasadnione.

Przejawem rozkładu pożycia małżeńskiego może być również nielojalność małżonków wobec siebie. W przypadku, gdy żona oskarżyła męża o kradzież przedmiotu ze wspólnego mieszkania, a następnie zainicjowała przeciwko mężowi postępowanie karne o wyżej wymieniony czyn, które zakończyło się wyrokiem uniewinniającym, jest ewidentnym przykładem na brak zaufania i lojalności małżonka i będzie uzasadniało rozwód.

W konkretnych przypadkach również zmiana religii przez jednego z małżonków może być uznana za przyczynę rozpadu pożycia małżeńskiego i to w dodatku zawinioną. Przyczyną rozpadu małżeństwa może również być nałogowy alkoholizm, narkomania, hazard, trwonienie majątku, nieprzyczynianie się do pomnażania materialnego bytu rodziny, czy nawet brak własnego mieszkania i trudności finansowe, których efektem jest ingerencja teściów w pożycie małżeńskie.

Przyczyny uzasadniające rozwód

Komentarzy do 6 thoughts on “Przyczyny uzasadniające rozwód

 • 16 czerwca 2015 z 17:09
  Permalink

  Jestem w trakcie sprawy o podział majątku wspólnego. Moja Pani adwokat zażyczyła sobie zaliczki 5000 zł przed sprawa, a cala sprawa to koszt ok 9000 tak wyliczyła. Na pierwszej sprawie mój były mąż, zgodził się na sprzedaż nieruchomości i podział. Obeszło się bez wojny.sąd zawiesił sprawę żeby obejść się bez kosztów. Jego adwokat znalazł agencje nieruchomości, moja nie robi nic. Czy mogę zerwać pełnomocnictwo i odzyskać część pieniędzy?

 • 17 czerwca 2015 z 11:00
  Permalink

  Podpisane jest pełnomocnictwo, a ze dałam zaliczkę mam karteczkę tylko ze zostały wpłacone pieniądze i jej podpis. Umowy nie dostałam i nic nie podpisywałam.

 • 28 czerwca 2015 z 19:52
  Permalink

  No to adwokat powie, ze skoro rezygnujess to tych 4000 poand zaliczke nie musisz placic – ale nie sadze abys otrzymala zwrot wplaconych pieniedzy. Ty rezygnujesz z niej.

 • 1 lipca 2015 z 16:58
  Permalink

  Może ktoś doradzi jak wybrać dobrego adwokata do rozwodu, czym się kierować podczas wyboru. Wybrałem adwokata którego polecił mi znajomy ale po pierwszym spotkaniu mam mieszane uczucia ale z drugiej strony nie wiem po czym poznać, że adwokat jest dobry?

Dodaj komentarz