W niektórych przypadkach rozwód jest czystą formalnością, zaś w innych zamienia się w regularną wojnę toczoną pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami, nie ma w tym względzie żadnej reguły, wiele jednak zależy od samych małżonków. Postępowania rozwodowe stają się zwykle bardziej skomplikowane, gdy rozwód ma nastąpić z orzekaniem o winie, gdyż winę współmałżonka należy udowodnić.

Najczęściej również zarzut wyłącznej winy jest wzajemny, co oznacza, że każdy z małżonków dąży do uzyskania rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, wówczas więc nie można ograniczyć się tylko do przedstawienia argumentów i dowodów świadczących o winie drugiej strony, lecz także należy zakwestionować twierdzenia podnoszone przez współmałżonka.

Sąd orzeknie między małżonkami rozwód, jeżeli nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia, w każdym więc postępowaniu rozwodowym wykazać należy, że do owego rozkładu pożycia między małżonkami doszło, jeśli bowiem sąd uzna, iż rozkład pożycia nie jest trwały lub zupełny, wówczas nie będzie mógł orzec rozwodu. Odrębną kwestią jest natomiast wina w rozkładzie pożycia.

Zgodnie z regulacjami w tym zakresie, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Zasadą jest więc ustalanie przez sąd winy w procesie rozwodowym, a zatem sąd zobowiązany jest zbadać, czy i który z małżonków swym zachowaniem doprowadził do ustania więzi małżeńskich.

Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie należy się do takiego procesu szczególnie przygotować, bowiem to głównie od działania strony zależy jak to postępowanie będzie przebiegać. Wnosząc więc o rozwód z orzekaniem o winie należy, w pierwszej kolejności, wykazać, iż między małżonkami ustały wszelkie więzi małżeńskie i że wskazany rozkład ma charakter trwały, a następnie przedstawić należy dowody świadczące o tym, że rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił na skutek zawinionego zachowania współmałżonka.

Trudności z uzyskaniem wyroku rozwodowego z wyłącznej winy drugiej strony pojawiają się zwykle na tym właśnie etapie, bardzo często bowiem rozwodzący się małżonek nie wykazuje związku przyczynowego pomiędzy rozkładem więzi małżeńskich, a zawinionym zachowaniem współmałżonka, koncentrując się na przykład tylko na przedstawieniu małżonka w jak najgorszym świetle, lecz bez związku ze sprawą. Żeby więc sprawnie przeprowadzić postępowanie rozwodowe z orzeczeniem o winie już w pierwszym piśmie procesowym należy szczegółowo przedstawić jak małżeństwo się układało oraz na skutek jakich zdarzeń, jakiego zachowania współmałżonka, więzi małżeńskie ustały, co finalnie doprowadziło do postępowania rozwodowego.

Przeczytaj także:

Jak wybrać adwokata do sprawy rozwodowej?

Wykazanie związku przyczynowego pomiędzy rozkładem małżeństwa, a zachowaniem współmałżonka polega z kolei na udowodnieniu, że to właśnie na skutek czynów, postawy i nagannego zachowania małżonka doszło do ustania łączących małżonków więzi. Jeśli natomiast związek przyczynowy nie zostanie wykazany, wówczas sąd z tej przyczyny winy nie orzeknie. Najprościej związek przyczynowy omówić na najbardziej obrazowej przyczynie wszelkich rozwodów, a więc zdradzie.

W sytuacji, gdy żona wnosi o rozwód z wyłącznej winy męża, gdyż dopuścił się on zdrady, to w toku postępowania sam fakt zdrady musi zostać udowodniony, małe są bowiem szanse, że mąż się dobrowolnie przyzna, a następnie przedstawić należy jak zdrada wpłynęła na wzajemne relacje małżonków. Jeżeli zatem małżeństwo układało się dobrze i prawidłowo funkcjonowało, lecz wszystko zmieniło się na skutek ujawnienia zdrady, gdyż żona straciła zaufanie do męża i z tego powodu nie jest możliwe kontynuowanie małżeństwa, wówczas rozwód powinien nastąpić z wyłącznej winy męża, jeśli jednak mąż dopuścił się zdrady, lecz w małżeństwie już wcześniej źle się działo i rozkład więzi małżeńskich nastąpił przed zdradą, wówczas brak jest związku przyczynowego między zdradą, a ustaniem małżeństwa, zatem wina mężowi z tego powodu nie może być przypisana.

Uzyskanie wyroku rozwodowego z wyłącznej winy współmałżonka nie jest więc trudne, gdy małżonek dysponuje dowodami potwierdzającymi owe zawinione zachowanie współmałżonka i gdy związek przyczynowy nie budzi wątpliwości, w praktyce jednakże nie rzadko brak jest jednoznacznych dowodów potwierdzających wysuwane argumenty, co znacznie utrudnia postępowanie i wpływa na jego długość. Pamiętać jednakże należy, że sąd wydaje wyrok w oparciu o cały zebrany w toku sprawy materiał dowodowy, brak silnych dowodów nie przesądza zatem o przegranej.

Rozwód z orzekaniem o winie. Czy faktycznie trudno go uzyskać?

Dodaj komentarz