Podział majątku po rozwodzie, zwłaszcza jeśli byli już małżonkowie są mocno ze sobą skonfliktowani, nie jest rzeczą łatwą, ani przyjemną, jednakże niestety konieczną. Często w takich sytuacjach pojawia się również pytanie co właściwie takiemu podziałowi będzie podlegać oraz jak dokonać wzajemnych rozliczeń, nie rzadko bowiem przedmioty zakupione przed ślubem użytkowane były przez obydwóch małżonków w trakcie trwania małżeństwa, przez co prawo do nich roszczą sobie obydwie strony, zaostrzając tylko tym samym powstały konflikt.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, czyli tzw. wspólność ustawowa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, do których w szczególności należą: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie. Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową, należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Na gruncie obecnych uregulowań zasadą jest więc, że po zawarciu związku małżeńskiego małżonkowie są związani majątkową wspólnością ustawową, o ile wcześniej nie została zawarta między nimi majątkowa umowa małżeńska. Od powyższej zasady, w zakresie wspólności ustawowej, ustawodawca wprowadził jednak wyjątek, określając jakie przedmioty i prawa nigdy do majątku wspólnego małżonków nie wejdą, czyli te które zawsze będą stanowić majątek osobisty każdego z małżonków, są więc to: przedmioty zakupione przed zawarciem małżeństwa lub pochodzące ze spadku bądź darowizny uczynionej na rzecz tylko jednego z małżonków; prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, np. prawa majątkowe związane z uczestnictwem w spółce cywilnej; przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, np. okulary korekcyjnego jednego z małżonków; prawa niezbywalne, np. prawo do alimentów; przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, np. wierzytelność z tytułu prowadzonej przez jedno z małżonków działalności gospodarczej; przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków; prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, np. jeśli za pieniądze z odszkodowania małżonek kupił samochód, to ten samochód będzie należeć tylko do niego.

Ustawodawca w sposób bardzo szczegółowy określił więc jakie przedmioty wchodzą, bądź nie wchodzą, do majątku wspólnego małżonków, zatem w przypadku jego podziału wątpliwości być nie powinno, w praktyce jednakże najwięcej problemów stanowi rozliczenie między małżonkami. Zgodnie bowiem z obecnie obowiązującymi przepisami, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód i każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Rozliczeniu i zwrotowi nie podlegają jednak wydatki i nakłady zużyte w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Jeśli więc samochód z którego korzystali wspólnie małżonkowie został zakupiony przed ślubem przez męża, to taki samochód w przypadku rozwodu nie będzie składnikiem majątku wspólnego małżonków i nie będzie podlegać podziałowi, gdyż stanowi majątek osobisty męża, żona natomiast będzie miała roszczenie o zwrot wydatków poczynionych z majątku wspólnego na ów samochód, jeśli na skutek przeprowadzonych napraw i modernizacji, wartość samochodu wzrosła. Warto również pamiętać, iż o zwrocie wydatków i nakładów z majątku osobistego, sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, we wniosku tym niezbędne jest dokładne określenie zgłaszanego żądania.

Własny majątek przed ślubem, a podział majątku

Dodaj komentarz