Zwykle nawiązanie współpracy z adwokatem poprzedzone jest przynajmniej jednym spotkaniem podczas którego omawiana jest sprawa i warunki współpracy, zdarza się jednakże, iż zlecenie sprawy do prowadzenia odbywa się na odległość, gdyż np. klient przebywa poza granicami kraju, jednakże jego sprawa wymaga podjęcia natychmiastowych działań.

W takiej sytuacji dochodzi więc zazwyczaj do zawarcia umowy na odległość i nie ma w tym nic nadzwyczajnego, jednakże w takim przypadku szczególną uwagę zwrócić należy na treść zawieranej umowy, a to dlatego, że podczas porozumiewania się na odległość zwykle zapomina się pewnych kwestii uściślić bądź zachodzi rozbieżność w poczynionych ustaleniach, nie należy więc podpisywać umowy, która wywołuje nasze wątpliwości lub jest niezgodna z wcześniejszymi uzgodnieniami.

Podczas zawierania umowy zwrócić zatem uwagę należy przede wszystkim na warunki umowy, a więc na to co jest przedmiotem umowy, na jaki okres została zawarta oraz jakie są warunki jej rozwiązania. W przypadku, gdy zlecamy adwokatowi prowadzenie sprawy, w umowie powinien znaleźć się szczegółowy opis mającego toczyć się lub już toczącego się postępowania, tak żeby nie było wątpliwości w jakiej sprawie adwokat ma występować oraz jakie czynności będą wykonywane na podstawie zawartej umowy. Bardzo istotny również jest okres na jaki zawarty zostaje umowa.

W przypadku, gdy umowa obejmować ma prowadzenie postępowania sądowego, w żadnym wypadku nie można zgodzić się, aby z góry został określony czas jej obowiązywania, np. 18 miesięcy, gdyż żaden prawnik nie jest w stanie przewidzieć jak długo dane postępowanie będzie trwać, zawarcie z kolei w umowie zapisu, że umowa obowiązuje przez 18 miesięcy może doprowadzić do tego, że wygaśnie ona w połowie postępowania, pojawi się więc problem z dalszą reprezentacją, jak również z ustaleniem wynagrodzenia.

W przypadku umów o prowadzenie postępowania korzystniej zatem jest wskazać, iż umowa obejmuje np. prowadzenie sprawy przed sądem I instancji, bądź przed sądem I i II instancji, taki zapis gwarantuje bowiem, że adwokat poprowadzi sprawę do końca, niezależnie od tego jak długo postępowanie będzie trwać. W umowie jasno powinny być również określone warunki jej wcześniejszego rozwiązania, a więc z jakich powodów każda ze stron umowę może wypowiedzieć, w jakiej formie wypowiedzenie powinno nastąpić oraz jak wówczas kształtuje się wynagrodzenie należne adwokatowi.

Kolejną bardzo istotną kwestią, która musi zostać zawarta w umowie, jest ustalenie wynagrodzenia adwokata. W umowie powinna więc zostać wskazana jednoznaczna kwota, którą prawnik otrzyma za prowadzenie sprawy przed sądem I i II instancji, jeżeli umowa obejmuje całościowe prowadzenie postępowania. Jeśli jednak strony umówiły się, iż wynagrodzenie będzie składało się z dwóch części, tj. ze stawki podstawowej i prowizji, wówczas należy wskazać jak owa prowizja będzie wyliczana oraz ile wynosi stawka podstawowa.

Za stawiennictwo na rozprawie pełnomocnicy i obrońcy zwykle pobierają dodatkową kwotę, obok ustalonego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, dlatego umowa powinna określać wysokość tej kwoty, jeśli zaś np. w ramach ustalonego wynagrodzenia adwokat pojawi się na dwóch rozprawach nie pobierając za to dodatkowego wynagrodzenia, wówczas taki zapis również powinien znaleźć się w umowie. Jeżeli strony ustaliły, iż wynagrodzenie będzie płatne ratami, umowa powinna określać kolejne terminy płatności oraz sposób ich uiszczania.

Podczas postępowania sądowego mogą pojawić się również dodatkowe koszty, np. zaliczka na poczet opinii biegłego, dobrze jest więc, aby w umowie jasno było określone w jaki sposób te koszty będą pokrywane, a więc czy klient samodzielnie będzie uiszczał owe koszty na konto sądu czy też będzie to robić adwokat, któremu klient następnie te koszty zwróci. W przypadku prowadzenie postępowania w którym klient osobiście nie będzie uczestniczyć, wskazane również jest, aby umowa określała w jaki sposób klient będzie informowany o stanie sprawy oraz z jaką częstotliwością.

Każda umowa, nie tylko ta podpisywana na odległość, powinna więc być precyzyjna i jednoznaczna. Warto zatem zadbać o to, aby w zawieranej umowie nie było zapisów wywołujących jakiekolwiek wątpliwości, jeśli bowiem takowe się pojawią przed podpisaniem należy je wyjaśnić, doprecyzować, ewentualnie nawet renegocjować, tak żeby później nie było problemów z realizacją zawartej umowy.

Poszukujesz dobrego  adwokata z Warszawy, Wrocławia, Katowic lub innego miasta

Sprawdź opinie o adwokatach 

www.wybierzprawnika.com 

SPRAWDŹ TAKŻE DYSKUSJĘ NA NASZYM FORUM – PODZIEL SIĘ WŁASNYM DOŚWIADCZENIEM

JAK WYBRAĆ DOBREGO ADWOKATA / RADCĘ PRAWNEGO - KLIKNIJ 

Zlecenie sprawy adwokatowi na odległość – na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy?

Dodaj komentarz